ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО

 ПОЛИТИКА 

ПО КАЧЕСТВОТО, ОКОЛНА СРЕДА И ЗДРАВЕ

И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА НА "ПРОФИ ТРЕЙД" ЕООД

 

Стратегическите цели на ръководството и екипа на "ПРОФИ ТРЕЙД" ЕООД са свързани с предлагане на висококачествени продукти и услуги, за пълно удовлетворяване изискванията на клиентите при максимална отговорност за спазване на нормативните изисквания, осигуряване на здраве и безопасност при работа и опазване на околната среда; да се изградим, наложим и задържим като търсен, надежден и предпочитан партньор за предлаганите от нас продукти и услуги.

Нашата мисия е да предоставим на нашите служители благоприятна и безопасна работна среда, където всеки служител е стимулиран да работи мотивирано, гъвкаво и фокусирано към задоволяване на потребностите и очакванията на нашите клиенти, доставчици и обществото, като цяло.

Стремим се да подобряваме своите резултати, като планираме и управляваме системно процесите в дружеството и тяхното взаимодействие. Това ни дава възможност да мислим в посока на идентифициране на рисковете и възможностите за нашия бизнес, да планираме тяхното овладяване и с тези действия да постигаме устойчиво развитие.

Целите си ще постигаме чрез поддържане и непрекъснато подобрение на внедрената и функциониращата Система за управление съгласно изискванията на ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007. В тази връзка Ръководството на "ПРОФИ ТРЕЙД" ЕООД се ангажира:

 

 • с определяне, наблюдение и своевременна реакция при промени на контекстана организацията, всички външни и вътрешни въпроси, свързани с управлението на качеството, опазването на околната среда и здравето и безопасността при работа;
 • с определяне, познаване, прилагане и периодично разглеждане на всички приложими към системата за управление и дейността изисквания (на клиентите и другите заинтересовани страни, на стандартите, на нормативната база, собствените и възприетите такива);
 • с определяне на рисковете и възможностите за процесите, свързани с управление на качеството и околната среда и планиране на необходимите мерки за реализиране на положителни и намаляване на отрицателни въздействия върху бизнеса и околната среда;
 • с постоянно развитие и разширяване на предоставяните продукти и услуги, предвиждайки и отговаряйки на съвременните тенденции в сферата на нашите дейности;
 • да предоставя своите продукти и услуги, чрез постоянно удовлетворяване изискванията на клиентите и всички заинтересовани страни, при гарантирано опазване на околната среда и безопасност и здраве при работа, като използва експертизата и дългогодишния опит на екипа във фирмата;
 • с пълно удовлетворяване изискванията на клиентите ни, използвайки експертизата и дългогодишния опит на екипа във фирмата, както и на други външни специалисти и подизпълнители;
 • с непрекъснато подобряване на процесите по изпълнение на дейността, на компетентността на служителите, използваното оборудване и на системата за управление като цяло;
 • с опазване на околната среда и предотвратяване на замърсяването й чрез подходящи действия по отношение на значимите аспекти, стриктно спазване на задълженията, разумно и устойчиво използване на ресурси и други;
 • да ограничава и по възможност да не допуска вредни въздействия върху околната среда, в резултат на своите дейности (продукти и услуги);
 • непрекъснато да подобрява условията на труд чрез намаляване до минимум рисковете за персонала и други заинтересовани страни, които биха могли да бъдат изложени на риск за здравето и безопасността, свързани с процесите и услугите на дружеството;
 • с предотвратяване на нараняванията и заболеваемостта, изпълнение на дейностите, свързани със здравето и безопасността при работа и непрекъснатото подобряване на системата;
 • с ежегодното определяне на конкретни и измерими цели по качеството, по околна среда и по здраве и безопасност при работа при провеждането на прегледите от ръководството;
 • с разгласяване на настоящата политика в дружеството и насърчаване на всички въвлечени при изпълнение на нашата дейност за прилагане на настоящата политика и осъзнаването на личния им принос;
 • с оповестяване и предоставяне на настоящата политика на външни заинтересовани страни, при необходимост;
 • с внедряването и поддържането на настоящата политиката;
 • с постигане на ефикасност и непрекъснато подобряване на системата за управление на качеството, здравето и безопасността при работа и резултатността спрямо околната среда и стриктното й прилагане при осъществяване на дейността и функционирането на процесите й;
 • с извършване на ежегоден преглед на настоящата политика, при провеждането на прегледа от ръководството и при необходимост.

 

 

 

Като Управител на "ПРОФИ ТРЕЙД" ЕООД,

ДЕКЛАРИРАМ

 

личното си участие и ангажимент за поддържане и непрекъснато подобряване на ефикасността на Системата за управление на "ПРОФИ ТРЕЙД" ЕООД и за прилагането на настоящата политика по качество, околната среда и здраве и безопасност при работа.

 

 

гр. София

                                                                                                              

С Уважание:

Петко Чамов - Управител

Новини