Профи Трейд ЕООД изпълни успешно поредният проект във връзка с обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане“ за реализация на проект № BG16RFOP001-1.027-0009-C01 „Обновяване и модернизация на културна инфраструктура гр.

29 / 05 / 2023

Профи Трейд ЕООД изпълни успешно поредният проект във връзка с обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане“ за реализация на проект № BG16RFOP001-1.027-0009-C01 „Обновяване и модернизация на културна инфраструктура гр. Горна Оряховица“, по Обособена позиция №2 „Доставка и монтаж на обзавеждане на читалищна сграда и амфитеатър на НЧ „Братя Грънчарови – 2002“, гр. Горна Оряховица“


Новини