Профи Трейд достави на Про Инфо ЕООД по договор за Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за ОУ „Георги Бенковски“, с. Мирково“.

12 / 09 / 2021

Профи Трейд достави на Про Инфо ЕООД по договор за Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за ОУ „Георги Бенковски“, с. Мирково“.

Оборудването е проект № BG06RDNP001-7.002-0035-C01 „Реконструкция и обновяване на Основно училище „Георги Бенковски”, с. Мирково”, за предоставяне на БФП по мярка 7, подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура" от Програма за развитие на селските райони” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони


Новини