Профи Трейд приключи изпълнението на проект с предмет: „Обновяване на парк „Христо Ботев“ гр. Тутракан“

11 / 11 / 2022

Профи Трейд приключи изпълнението на проект с предмет: „Обновяване на парк „Христо Ботев“ гр. Тутракан“ в изпълнение на АДБФП BG06RDNP001-19.251-008-C01/2021, Процедура BG06RDNP001-19.251 на СНЦ "МИГ Тутракан - Сливо поле" по Мярка 7.2 “Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, съобразно одобрените и съгласувани проекти и разрешение за строеж на главния архитект на Община Тутракан


Новини