Посетителски център - Варненци, община Тутракан

18 / 04 / 2022

Профи Трейд изпълни проект по доставка и изграждане на  „Посетителски център за местно природно и културно наследство на село Варненци“ по Процедура BG06RDNP001-19.484 на СНЦ "МИГ-Тутракан-Сливо поле" за Мярка 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ 


Новини