Софийски университет "Св. Климент Охридски"

21 / 06 / 2019

"Профи Трейд" ЕООД сключи договор за доставка и гаранционна поддръжка на непрекъсваеми токозахранващи устройства за нуждите на проект № BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе) по Обособена позиция № 2:
"Доставка и гаранционна поддръжка на непрекъсваеми токозахранващи устройства"

Новини