Профи Трейд достави на Про Инфо ЕООД оборудване по проект „Доставка и монтаж на столове за зрителна зала на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий - 1891“, гр. Кубрат, община Кубрат“

19 / 11 / 2020

Разходът е проект „Доставка и монтаж на столове за зрителна зала на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий - 1891“, гр. Кубрат, община Кубрат“, Административен договор за предоставяне на БФП № BG06RDNP001-19.030-0008-C01/2019/16.10.2019 г.,който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие”, мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”от Стратегията за ВОМР на МИГ Завет – Кубрат.

           


Новини