Община Сливен

29 / 11 / 2019

ПРОФИ ТРЕЙД извърши доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване по проект „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в Община Сливен“ по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.001-0014-C01 по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020”

Доставените компютри са компютри произведени от Hewlett Packard

 


Новини