Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” - МВР

21 / 06 / 2019

"Профи Трейд" ЕООД успешно изпълни доставка по проект на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” - МВР за надуваеми лодки с гребла, спасителни жилетки и спасителни плаващи въжета по договор с предмет:  "Доставка на оборудване за водно спасяване в рамките на проект № BG16M1OP002-4.001-0001-C04 „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения” финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020”"

Новини